Přeskočit na hlavní obsah

Pondělí 7. 11. 2022

Úvod konference

12:50 Plenární zasedání I
řídí Petr Koten, výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost.

Úvodní slovo
Elena Stibůrková, předsedkyně, Česká společnost pro jakost

Transformace, automatizace a energie
Ivan Slimák, Plant Manager, ŠKODA AUTO Vrchlabí

Peter Hudec, Quality manager, Stellantis

Implementace managementu CSMS&SUMS, automatizovaného řízení
Petr Štický, Leiter Qualitätssicherung Smart Quality, ŠKODA AUTO

Kvalita ve státní správě
Zuzana Kykalová, Ministerstvo vnitra ČR

Výsledky výzkumu v oblasti zlepšování 
Vilém Patloka, jednatel SC&C Partner 

Tahle práce není pro starý
Jindřiška Karásková, jednatelka Specialist Service, s.r.o. 

Od norem kvality k Modelu EFQM
Danuše Fišerová, manažerka moderních nástrojů řízení, Česká společnost pro jakost

Úterý 8. 11. 2022

Sekce: Kvalita v automobilovém průmyslu

09:00 – 11:45 / Úterý / Jednání v sekcích

Klíčová globální témata přinášejí pro výrobce automobilů i jejich dodavatele nové výzvy. Základní orientace směrem k e-mobilitě mění strukturu potřeb automobilek. Tato změna struktury klade zvýšené nároky na flexibilitu dodavatelského řetězce a schopnost přijmout nové výzvy. Jedná se o transformaci potenciálu vývojových center automobilek, ale i u dodavatelů. Změny technologií pak přinášejí nové technické požadavky a potřebu budování nových kompetencí pracovníků napříč organizacemi. Úspěšné firmy se na tuto situaci chystají a připravují pro sebe i pro své dodavatele nové standardy a doporučené postupy.

Jednání řídí Stanislav Křeček, lektor, Česká společnost pro jakost

Úvodní slovo
Stanislav Křeček, lektor, Česká společnost pro jakost

Výzvy a elektromobilita
Milan Dufek, ŠKODA AUTO a.s. 

Společenská odpovědnost organizací (nejen)v dodavatelském řetezci RSCI,
Jaroslav Másilko, Robert Bosch GmbH, Česká společnost pro jakost                               

VDA2, Uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF)
Petr Dytrych, ŠKODA AUTO a.s.

VDA2, Uvolnění procesu a produktu pro díly obsahující SW
Marek Bělka, ŠKODA AUTO a.s.

S novelizací svazku VDA2  přibyla pro dodavatele komponentů obsahující SW také povinnost předkládat zákazníkům důkazy potřebné k uvolnění softwarové části produktu.

Obsah je zaměřen zejména na:  

•    Přehled normou požadovaných důkazů k SW 
•    Vysvětlení dodatečných požadavků koncernu VW nad rámec VDA2 

iNTACS a budoucnost aSPICE
Petr Švimberský, iNTACS

Prezentace aktivit iNTACS a shrnutí roku 2022 kterému dominovalo uvolnění normy aSPICE for Cybersecurity. 
Vyhlídky do budoucna, aSPICE V.4 a nové tréningové schéma pro assesory.

 

GDPR v dodavatelském řetězci
Vojtěch Nol, Valeo Autoklimatizace

Informace o aktuálním stavu publikací VDA
Stanislav Křeček, Česká společnost pro jakost                                

            

Sekce: Dobrá praxe v systémech managementu: ekologie, energetika a bezpečnost

9:00 – 11:45 / Úterý / Jednání v sekcích

Je to téměř třicet let, kdy spatřila světlo světa ISO norma stanovující požadavky na systém managementu kvality. Nezůstalo však jen u kvality a standardizované systémy managementu se rozšířily o další oblasti jako je například systémy environmentálního managementu, managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci či managementu hospodaření s energií. Jaké jsou novinky v oblasti norem pro systémy managementu? Co se chystá? Jaké je dobrá praxe v systémech managementu? Čeho se vyvarovat? Jak systematicky přistupovat k právnímu souladu? O tom všem se dozvíte v sekci, kam přijali pozvání odborníci, kteří mají s aplikací standardů a jejich kontrolou široké zkušenosti. 

Jednání řídí Milan Trčka

 

 

Novinky v normách pro systémy managementu
Milan Trčka, jednatel, NQA 

Budoucnost systémů managementu
Příspěvek je zaměřen na směrování Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) v oblasti systémů managementu. Možnosti systémové certifikace se neustále rozšiřují, vznikají nové oblasti působení a nové oborové standardy. Každá organizace si bude moci vybrat, co začlení a jaké požadavky chce integrovat do svého systému řízení. Může tím zákazníkům prokázat, na co ve svém podnikání klade důraz a jaké garance bude poskytovat za dodané produkty či služby.
Autor je předsedou TNK6 „Management kvality a prokazování kvality“ při ČAS Praha.

           

ISO 45001 - přínosy a úskalí při zavádění a udržování systému managementu BOZP
Jiří Tilhon, vedoucí oddělení zkušebnictví a certifikace, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Environment ve výrobě radiolokátorů 2022
Iveta Liskovská, Jan Pilař, ELDIS Pardubice

Vedení systému enviromentálního managementu a dodržování normy 
ČSN EN ISO 14001:2016. Konkrétní aplikace EMS do chodu provozu společnosti.

Interní audit v oblasti ESG
Jana Šorfová, specialistka interního auditu, Česká spořitelna a.s.

Všeobecný přístup interního auditu k problematice ESG.

Novinky v oblasti nakládání s odpady
Renata Nováková, poradkyně pro ekologii, Profi Odpady s.r.o.

Výsledky kontrol ČIŽP
Lukáš Kůs, ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integr. prevence, Česká inspekce životního prostředí

Sekce: Řízení kvality ve služebních úřadech

09:00 – 11:45 / Úterý / Jednání v sekcích

O potřebě zvyšování kvality řízení a poskytování služeb ve veřejné správě toho ve veřejném prostoru slyšíme mnoho. Ale že se o tom jen nemluví a že se i něco děje, už každý neví. Program sekce navazuje na plenární příspěvek Mgr. Zuzany Kykalové o projektu k profesionalizaci a kvalitě státní služby a státní správy. Představeny budou zkušenosti a správné praxe v oblasti zavádění Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech od úřadů, které již s kvalitou dlouhodobě systematicky pracují, i od těch, pro které byla implementace Metodického pokynu prvním impulzem k systematickému zamyšlení se nad kvalitou. 
Druhou část programu sekce bude tvořit moderovaná panelová diskuze členů projektového týmu Sekce pro státní službu a externích posuzovatelů, kteří úroveň zavedení Metodického pokynu v jednotlivých služebních úřadech vyhodnocovali.  
 

Jednání řídí Danuše Fišerová, Česká společnost pro jakost

Úvodní slovo 

První výsledky a zpětná vazba z přezkumů plnění požadavků Metodického pokynu
Libuše Urbanová, členka projektového týmu sekce pro státní službu, Ministerstvo vnitra ČR 

V červnu 2023 skončí jeden z největších projektů k modernizaci řízení a rozvoji kvality ve veřejné správě. V předchozích několika letech měly všechny služební úřady příležitost nastavit základní míru kvality řízení svého interního prostředí a podpořit zlepšování manažerských dovedností představených ve státní službě. Příspěvek prezentuje první výsledky z tzv. přezkumů a nastíní zjištěná pozitiva i možná rizika. 

Implementace systému řízení kvality do podmínek malého úřadu se specifickou oblastí působnosti
Jana Drahošová, auditor, Puncovní úřad 

Příspěvek bude zahrnovat krátké představení úřadu a jeho specifik a následně systematicky přiblíží implementaci Metodického pokynu v malé organizační složce státu.

Naše cesta k certifikaci podle ISO 9001
Vítězslav Doležal, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 

Zkušenosti se zaváděním Optimální míry kvality v KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze a důvody, proč se úřad přihlásil k certifikaci podle ČSN EN ISO 9001:2016.

SMART a kvalita na MMR
Radmila Outlá, MBA, ředitelka odboru projektového řízení, Ministerstvo pro místní rozvoj

Představení projektu SMART MMR a jeho dopadů na strategické řízení a nastavení řízení kvality na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Řízení rizik v rámci Úřadu pro civilní letectví
Vladimír Nekvasil, manažer systému řízení, Úřad pro civilní letectví
Příspěvek představí přístup ÚCL k řízení rizik, jejich identifikaci a předcházení obecně a dále pak jejich zvládání v procesu řízení změn.
 

Řízení kvality v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy – nutnost i příležitost pro personální útvar
Petr Šebek, ředitel Odboru personálního a státní služby, MŠMT
Zkušenosti s implementací kritéria Politiky lidských zdrojů na příkladu adaptačního procesu.
 

Panelová diskuze se zástupci Sekce pro státní službu a externích posuzovatelů
Jaká bude budoucnost Metodického pokynu? Jakou podporu mohou služební úřady při jeho dalším zavádění čekat od pracovníků Sekce pro státní službu? Jak vidí kvalitu řízení úřadů externí posuzovatelé? V čem dle jejich pozorování nejvíce tápou a kde se naopak mohou pochlubit správnou praxí? To jsou jen některé z otázek, které našim panelistům položíme. Prostřednictvím aplikace slido můžete přidat i Vaše otázky. A nebo je našim panelistům můžete položit rovnou na místě.
Moderuje Danuše Fišerová, manažer moderních nástrojů řízení, Česká společnost pro jakost
Za Sekci pro státní službu
Zuzana Kykalová, vedoucí oddělení podpory a rozvoje státní služby, MVČR
Lenka Kittnerová, členka projektového týmu Sekce pro státní službu
Libuše Urbanová, členka projektového týmu Sekce pro státní službu
Za externí posuzovatele
Vladimír Braun, jednatel,Business Excellence CONSULTING s.r.o. 
Marek Kittner, auditor, Česká společnost pro jakost
Daniela Trenzová, ekonom rozpočtář, Magistrát města Brna

Plenární zasedání II

12:45 – 14:30 / Úterý

Plenární zasedání druhého dne volně naváže na den předchozí. Budeme mít možnost projít si nástrahy projektového řízení. 

Jednání řídí Petr Koten, výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost.

Nástrahy projektového řízení
Petr Řeháček, Česká společnost pro jakost

 

Registrace

Konference oba dva dny

7.11.—8.11.2022
5 500 Kč 6 655 Kč s DPH

Galavečer s Českou společností pro jakost

7.11.2022
1 500 Kč 1 815 Kč s DPH

Konference + Galavečer

7.11.—8.11.2022
6 500 Kč 7 865 Kč s DPH

Konference 7. 11. 2022

7.11.2022
3 500 Kč 4 235 Kč s DPH

Konference 8. 11. 2022

8.11.2022
3 500 Kč 4 235 Kč s DPH