Přeskočit na hlavní obsah

Pondělí 7. 11. 2022

Úvod konference

13:00 Plenární zasedání I
řídí Petr Koten, výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost.

Úvodní slovo
Vít Rakušan, ministr vnitra ČR

Petr Koten, výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost

Transformace, automatizace a energie
Ivan Slimák, Plant Manager, ŠKODA AUTO Vrchlabí

Stellantis – Customer orientation
Peter Hudec, Quality manager, Stellantis

Implementace kybernetické bezpečnosti v oblasti automotive
Petr Štický, Leiter Qualitätssicherung Smart Quality, ŠKODA AUTO

Kvalita a služební úřady 
Jindřich Fryč, náměstek ministra vnitra pro státní službu

Výsledky výzkumu v oblasti zlepšování 
Vilém Patloka, jednatel SC&C Partner 

Tahle práce není pro starý
Jindřiška Karásková, jednatelka Specialist Service, s.r.o. 

Od norem kvality k Modelu EFQM
Danuše Fišerová, manažerka moderních nástrojů řízení, Česká společnost pro jakost

Transformace, automatizace a energie
Ivan Slimák, Plant Manager, ŠKODA AUTO Vrchlabí. Před deseti lety byl závod Vrchlabí úspěšně transformován z montáže vozů na high-tech výrobu automatických převodovek s přímým řazením. Pro udržení závodu na světové úrovni, bylo potřeba implementovat desítky dalších projektů v oblasti automatizace a snižování energetické náročnosti. Prezentace představí přístupy, které vznikli ve ŠKODA AUTO i v rámci spolupráce s desítkami výrobních závodů koncernu Volkswagen.

Stellantis – Customer orientation
Peter Hudec, Quality manager, Stellantis. Priblíženie kvality vo výrobnom procese so silným zameraním na klienta

Implementace kybernetické bezpečnosti v oblasti automotive
Petr Štický, ŠKODA AUTO a.s. Téma kybernetické ochrany vozidel je díky nové legislativě popularizované. Důležité je vedle plnění legislativních požadavků také snaha výrobců během vývoje preventivně chránit vozidlo. Hlavní je vývojová fáze s odhadem rizik včetně konstrukčních opatření vozidla, následovaná aktivním monitoringem a reakcemi na hrozby a útoky ohrožující bezpečnost silničního provozu. 
Cílem příspěvku na začátku popsat odlišnosti automobilového průmyslu od běžného světa IT, dále popsat strategii implementace kybernetické bezpečnosti a na konkrétních příkladech demonstrovat nově otevírající se pole digitalizace automobilů.

Kvalita a služební úřady 
Jindřich Fryč, náměstek ministra vnitra pro státní službu. Představí přístup k zavádění řízení kvality do praxe služebních úřadů, který byl zahájen v rámci rozsáhlého projektu Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra s  cílem podpořit rozvoj profesionalizace a kvality státní služby a státní správy. Po pěti letech realizace projektu probíhá rekapitulace dosažených cílů, formulace doporučení pro další období s cílem zachovat kontinuitu systému řízení kvality ve služební úřadech. 

Výsledky výzkumu v oblasti zlepšování 
Vilém Patloka, jednatel SC&C Partner Prezentace představí výsledky výzkumu využívání systému zlepšování v průmyslových podnicích. Dotazovali jsme se na znalosti o vybraných metodách a nástrojích neustálého zlepšování a také nás zajímalo vnímání jejich užitečnosti. Na závěr uvedeme, jaké faktory a okolnosti přispívají k efektivnímu zavádění systému metod a nástrojů zlepšování a jaké obtíže se při jejich uplatňování vyskytují.

Tahle práce není pro starý
Jindřiška Karásková, jednatelka Specialist Service, s.r.o. Největší výzva v HR před kterou stojíme a (ne)možnosti, které máme. Jak kvalitu žít a jen o ní nemluvit.

Od norem kvality k Modelu EFQM 
Danuše Fišerová, manažerka moderních nástrojů řízení, Česká společnost pro jakost  Normy kvality jsou užitečným nástrojem, jak dát fungování organizace řád. Povinnosti, které z nich vyplývají prostřednictvím požadavků, ale nemusí každé organizaci vyhovovat. Model EFQM je zcela dobrovolným nástrojem, jehož aplikaci si každá organizace může přizpůsobit dle svého kontextu a svých potřeb. Výzvou ale může být i pro již certifikované organizace, které kladou důraz na strategické řízení, udržitelný rozvoj a potřebují se „vypořádat“ s aktuálními trendy a koncepty, jako jsou např. Cíle udržitelného rozvoje OSN nebo cirkulární ekonomika. V příspěvku Vám představíme produkty a služby, které Vám Česká společnost pro jakost jako partnerská organizace EFQM může nabídnout a navnadíme Vás na účast v programech Národních cen České republiky, jejich prostřednictvím si můžete nechat externě zhodnotit stávající úroveň řízení a výkonnosti Vaší organizace.

Úterý 8. 11. 2022

Sekce: Kvalita v automobilovém průmyslu

09:00 – 11:45 / Úterý / Jednání v sekcích

Klíčová globální témata přinášejí pro výrobce automobilů i jejich dodavatele nové výzvy. Základní orientace směrem k e-mobilitě mění strukturu potřeb automobilek. Tato změna struktury klade zvýšené nároky na flexibilitu dodavatelského řetězce a schopnost přijmout nové výzvy. Jedná se o transformaci potenciálu vývojových center automobilek, ale i u dodavatelů. Změny technologií pak přinášejí nové technické požadavky a potřebu budování nových kompetencí pracovníků napříč organizacemi. Úspěšné firmy se na tuto situaci chystají a připravují pro sebe i pro své dodavatele nové standardy a doporučené postupy.

Jednání řídí Stanislav Křeček, lektor, Česká společnost pro jakost

Úvodní slovo
Stanislav Křeček, lektor, Česká společnost pro jakost

Výzvy a elektromobilita
Milan Dufek, ŠKODA AUTO a.s. 

Společenská odpovědnost organizací (nejen) v dodavatelském řetezci RSCI,
Jaroslav Másilko, Robert Bosch GmbH, Česká společnost pro jakost                               

VDA2, Uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF)
Petr Dytrych, ŠKODA AUTO a.s.

VDA2, Uvolnění procesu a produktu pro díly obsahující SW
Marek Bělka, ŠKODA AUTO a.s.

S novelizací svazku VDA2  přibyla pro dodavatele komponentů obsahující SW také povinnost předkládat zákazníkům důkazy potřebné k uvolnění softwarové části produktu.

Obsah je zaměřen zejména na:  

•    Přehled normou požadovaných důkazů k SW 
•    Vysvětlení dodatečných požadavků koncernu VW nad rámec VDA2 

iNTACS a budoucnost aSPICE
Petr Švimberský, iNTACS

Prezentace aktivit iNTACS a shrnutí roku 2022 kterému dominovalo uvolnění normy aSPICE for Cybersecurity. 
Vyhlídky do budoucna, aSPICE V.4 a nové tréningové schéma pro assesory.

 

GDPR v dodavatelském řetězci
Vojtěch Nol, Valeo Autoklimatizace

Informace o aktuálním stavu publikací VDA
Stanislav Křeček, Česká společnost pro jakost                                

            

Sekce: Dobrá praxe v systémech managementu: ekologie, energetika a bezpečnost

9:00 – 11:45 / Úterý / Jednání v sekcích

Je to téměř třicet let, kdy spatřila světlo světa ISO norma stanovující požadavky na systém managementu kvality. Nezůstalo však jen u kvality a standardizované systémy managementu se rozšířily o další oblasti jako je například systémy environmentálního managementu, managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci či managementu hospodaření s energií. Jaké jsou novinky v oblasti norem pro systémy managementu? Co se chystá? Jaké je dobrá praxe v systémech managementu? Čeho se vyvarovat? Jak systematicky přistupovat k právnímu souladu? O tom všem se dozvíte v sekci, kam přijali pozvání odborníci, kteří mají s aplikací standardů a jejich kontrolou široké zkušenosti. 

Jednání řídí Milan Trčka

 

 

Novinky v normách pro systémy managementu
Milan Trčka, jednatel, NQA. Budoucnost systémů managementu
Příspěvek je zaměřen na směrování Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) v oblasti systémů managementu. Možnosti systémové certifikace se neustále rozšiřují, vznikají nové oblasti působení a nové oborové standardy. Každá organizace si bude moci vybrat, co začlení a jaké požadavky chce integrovat do svého systému řízení. Může tím zákazníkům prokázat, na co ve svém podnikání klade důraz a jaké garance bude poskytovat za dodané produkty či služby.
Autor je předsedou TNK6 „Management kvality a prokazování kvality“ při ČAS Praha.

           

ISO 45001 - přínosy a úskalí při zavádění a udržování systému managementu BOZP
Jiří Tilhon, vedoucí oddělení zkušebnictví a certifikace, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Environment ve výrobě radiolokátorů 2022
Iveta Liskovská, Jan Pilař, ELDIS Radar Systems. Vedení systému enviromentálního managementu a dodržování normy 
ČSN EN ISO 14001:2016. Konkrétní aplikace EMS do chodu provozu společnosti.

Interní audit v oblasti ESG
Jana Šorfová, specialistka interního auditu, Česká spořitelna a.s.

Všeobecný přístup interního auditu k problematice ESG.

Environmentální udržitelnost ve společnosti Vodafone 
Viktorie Tenzerová, environmentální specialistka, Vodafone Czech Republic a.s.  Již od roku 2011 stojí udržitelnost společnosti Vodafone Czech Republic na pilíři energie z obnovitelných zdrojů. Výrazně se však zaměřuje i na efektivitu spotřeby a snižování emisí ve svém provozu. Představíme Vám firemní strategii, plány uhlíkové neutrality a vybrané kapitoly z úspěšné implementace cílů udržitelného rozvoje. 

Novinky v oblasti nakládání s odpady
Renata Nováková, poradkyně pro ekologii, Profi Odpady s.r.o.

Výsledky kontrol ČIŽP
Lukáš Kůs, ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integr. prevence, Česká inspekce životního prostředí

Sekce: Řízení kvality ve služebních úřadech

09:00 – 11:45 / Úterý / Jednání v sekcích

O potřebě zvyšování kvality řízení a poskytování služeb ve veřejné správě toho ve veřejném prostoru slyšíme mnoho. Ale že se o tom jen nemluví a že se i něco děje, už každý neví. Program sekce navazuje na plenární příspěvek náměstka ministra vnitra pro státní službu Jindřicha Fryče o projektu k profesionalizaci a kvalitě státní služby a státní správy. Představeny budou zkušenosti a správné praxe v oblasti zavádění Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech od úřadů, které již s kvalitou dlouhodobě systematicky pracují, i od těch, pro které byla implementace Metodického pokynu prvním impulzem k systematickému zamyšlení se nad kvalitou. 
Druhou část programu sekce bude tvořit moderovaná panelová diskuze členů projektového týmu Sekce pro státní službu a externích posuzovatelů, kteří úroveň zavedení Metodického pokynu v jednotlivých služebních úřadech vyhodnocovali.
Partnerem sekce je Sekce pro státní službu MVČR.

Jednání řídí Danuše Fišerová, Česká společnost pro jakost

Úvodní slovo 

První výsledky a zpětná vazba z přezkumů plnění požadavků Metodického pokynu
Libuše Urbanová, členka projektového týmu sekce pro státní službu, Ministerstvo vnitra ČR 

V červnu 2023 skončí jeden z největších projektů k modernizaci řízení a rozvoji kvality ve veřejné správě. V předchozích několika letech měly všechny služební úřady příležitost nastavit základní míru kvality řízení svého interního prostředí a podpořit zlepšování manažerských dovedností představených ve státní službě. Příspěvek prezentuje první výsledky z tzv. přezkumů a nastíní zjištěná pozitiva i možná rizika. 

Implementace systému řízení kvality do podmínek malého úřadu se specifickou oblastí působnosti
Jana Drahošová, auditor, Puncovní úřad 

Příspěvek bude zahrnovat krátké představení úřadu a jeho specifik a následně systematicky přiblíží implementaci Metodického pokynu v malé organizační složce státu.

Naše cesta k certifikaci podle ISO 9001
Vítězslav Doležal, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 

Zkušenosti se zaváděním Optimální míry kvality v KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze a důvody, proč se úřad přihlásil k certifikaci podle ČSN EN ISO 9001:2016.

SMART a kvalita na MMR
Radmila Outlá, MBA, ředitelka odboru projektového řízení, Ministerstvo pro místní rozvoj

Představení projektu SMART MMR a jeho dopadů na strategické řízení a nastavení řízení kvality na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Řízení rizik v rámci Úřadu pro civilní letectví
Vladimír Nekvasil, manažer systému řízení, Úřad pro civilní letectví
Příspěvek představí přístup ÚCL k řízení rizik, jejich identifikaci a předcházení obecně a dále pak jejich zvládání v procesu řízení změn.
 

Řízení kvality v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy – nutnost i příležitost pro personální útvar
Petr Šebek, ředitel Odboru personálního a státní služby, MŠMT
Zkušenosti s implementací kritéria Politiky lidských zdrojů na příkladu adaptačního procesu.
 

Panelová diskuze se zástupci Sekce pro státní službu a externích posuzovatelů
Jaká bude budoucnost Metodického pokynu? Jakou podporu mohou služební úřady při jeho dalším zavádění čekat od pracovníků Sekce pro státní službu? Jak vidí kvalitu řízení úřadů externí posuzovatelé? V čem dle jejich pozorování nejvíce tápou a kde se naopak mohou pochlubit správnou praxí? To jsou jen některé z otázek, které našim panelistům položíme. Prostřednictvím aplikace slido můžete přidat i Vaše otázky. A nebo je našim panelistům můžete položit rovnou na místě.
Moderuje Danuše Fišerová, manažer moderních nástrojů řízení, Česká společnost pro jakost
Za Sekci pro státní službu
Zuzana Kykalová, vedoucí oddělení podpory a rozvoje státní služby, MVČR
Lenka Kittnerová, členka projektového týmu Sekce pro státní službu
Libuše Urbanová, členka projektového týmu Sekce pro státní službu
Za externí posuzovatele
Vladimír Braun, jednatel,Business Excellence CONSULTING s.r.o. 
Marek Kittner, auditor, Česká společnost pro jakost
Daniela Trenzová, ekonom rozpočtář, Magistrát města Brna

Plenární zasedání II

12:45 – 14:30 / Úterý

Plenární zasedání druhého dne volně naváže na den předchozí. Budeme mít možnost projít si nástrahy projektového řízení. 

Jednání řídí Petr Koten, výkonný ředitel, Česká společnost pro jakost.

Nástrahy a rizika projektového řízení
Petr Řeháček, Česká společnost pro jakost. Riziko je nejčastěji chápáno jako událost, která může ovlivnit výkonnost organizace, což se může týkat různých oblastí v organizaci, jako jsou například bezpečnost a ochrana zdraví, plynulost výroby, kvalita poskytovaných služeb, finance, informatika, strategické plánování, zásobování, pracovníci, struktura atd. Pro organizace je důležité držet se několika základních kroků, kdy pojmenování rizik umožní jejich rozpoznání a jejich rozbor. To umožní vytvoření opatření zaměřených na omezení či minimalizaci rizik. Samozřejmě tato snaha nesmí ohrozit celkovou rovnováhu organizace, tzn. když například vynaložené finanční prostředky na snížení rizika úniku informací o vývoji nového výrobku zpomalí či úplně zastaví jeho vývoj.

Česká ekonomika ve víru nabídkových šoků
Jan Vejmělek, hlavní ekonom, Komerční banka. Poslední dva roky čelí nejenom česká ekonomika jednomu nabídkovému šoku za druhým. To se promítá jak do významných strukturálních změn, tak do výkonnosti tuzemského hospodářství i cenových charakteristik. Prezentace bude zaměřena na analýzu těchto vlivů a jejich dopadu na makroekonomickou prognózu a výhled úrokových sazeb a kurzu české koruny.